M-Screwball 94 [1994] Dianna Wang Zi Lin, Hui Pui, Ching Mai, Joey Yeung Oi Ching