Karnatka nelu bal sajake gajra laga ke saj-daj ke tayyr